ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Általános Szerződési Feltételek homlokzati műanyag nyílászárók és belső ajtók forgalmazására
(ÁSZF),

mely elválaszthatatlan részét képezi a Pallasz Enteriőr Kft. (5600 Békéscsaba, Gyulai út 40-1.) adószáma: 24705905-2-04 bankszámlaszám: CIB BANK 10700165-71909057-51100005), mint vállalkozó által homlokzati és beltéri nyílászárók valamint kiegészítőinek értékesítésére, a szerződő féllel továbbiakban megrendelővel kötött megrendelésnek.

 

1. A megrendelés létrejötte

 

a. A vállalkozó vállalja, hogy az ügyfél írásbeli megkeresésére, az ügyfél által megadott nyílászáró(k) pontos gyártási (beltéri ajtó esetén nyílásméret) méreteik alapján, térítésmentesen részletes ajánlatot készít. Amennyiben a megrendelő nem igényli a felmérést, úgy az aláírásával igazolja a megrendelésben lévő nyílászárók méretének helyességét, arra a méretre történő legyárthatóságát. A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méretéről és a felmérésről, megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott. Amennyiben kérdés merül fel a megrendelőben az ajánlattal kapcsolatban, azt írásban küldi el a vállalkozónak, aki leírásban küldi meg a megfelelő választ.

 

b. Amennyiben az ügyfél a méreteket nem tudja meghatározni és egyben kéri a vállalkozótól a nyílászárók beépítését, úgy a vállalkozó biztosítja a külsős vagy vele partneri együttműködésben álló felmérő (beépítő) szakembert, aki megállapítja a nyílászárók méreteit. Az ügyfél helyszínen tájékoztatja a felmérőt, hogy az egyes nyílászárókat milyen nyitás iránnyal és kiegészítőkkel kéri. A felmérés során felmérési dokumentum készül. A felmérés díja a mindenkori árajánlatban szereplő díjazás. A felmérés összege Budapesten belüli beépítés esetén jóváírásra kerül a beépítés összegéből. Más esetben egyedileg kerül a felmérés díja megállapításra. A felmérési díj, esetleges rendelés elmaradása esetén nem jár vissza munkavégzés miatt.

 

c. A részletes ajánlat tartalmazza – ügyfél 1/a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével – a nyílászárók, kiegészítők típusát, anyagát, méretét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a vállalási határidőt, továbbá tételesen a bruttó vagy/és nettó eladási összeget. Áfa a mindenkori törvényben meghatározott százalék – jelenleg 27%.

 

d. Az ajánlat az ajánlattétel időpontjától számított 8 napig (egyéb esetben az ajánlatban szereplő időpontig) érvényes, amennyiben az ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel.

 

e. Az ajánlati ár az ajánlatban szereplő nyílászárókra és a felsorolt kiegészítőkre vonatkozik. Vállalkozó általi beépítés esetében az ajánlati ár tartalmazza a nyílászárók és felsorolt kiegészítők összegén túl, az ügyfél által kért beépítés összegét is.

 

f. Amennyiben az ügyfél az előző pontban írt időtartamon belül a vállalkozó ajánlatában foglaltakat – módosítás nélkül – elfogadja, a szerződő felek személyesen megrendelést írnak vagy az ügyfél a vállalkozó által megküldött pontos ajánlatra hivatkozva E-mailben megrendeli a nyílászárók legyártását és beépítését – előleg elutalásával. Amennyiben az ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése és az ajánlat módosítása után kerülhet sor a megrendelésre. Minden esetben írásban kell a módosítást kérni. Szóban elhangzott változtatási kérést a Pallasz Enteriőr Kft. nem tud elfogadni és ez nem minősül a megrendelő általi hivatkozási alapnak. Megrendelőnek tekintendő a megrendelés aláírásakor a „MEGRENDELŐ” felíratnál szereplő személy, vagy dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazottja, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

 

g. A megrendelő az előző pontban írt megrendelés aláírásával vagy megküldésével egyidejűleg köteles a megrendelésben megjelölt termék(ek) bruttó termék díját előleg jogcímén befizetni a vállalkozó pénztárába, vagy a vállalkozó bankszámlájára átutalni. A beépítés összege a beépítést követően kerül megfizetésre a helyszínen készpénzben, egyedi esetben helyszíni átutalással.

 

h. A megrendelésben szereplő a vállalkozó által vállalt szállítási várható határidő azon a napon indul, mely napon a megrendelő az 1/g pontban írt előleget a vállalkozó pénztárába befizette, vagy mely napon ezen előleget a vállalkozó bankszámláján a számlavezető pénzintézet jóváírja, és tényleges gyártási méretek állnak rendelkezésre és a megrendelés aláírása mindkét fél által megtörtént vagy a megrendelő által küldött e-mailben történő megrendelés megérkezett a vállalkozóhoz. Mindegyik feltétel teljesülése esetén a vállalkozó gyártásba adja a megrendelést. Előlegutalás nem minősül gyártási idő kezdetének, amennyiben nem áll minden gyártási adat a vállalkozó rendelkezésére.

 

Várható gyártási határidő kerül megállapításra, mivel a termékgyártó a Pallasz Enteriőr Kft.-nek nem pontos gyártási dátumot határoz meg, hanem egy várható termék elkészülést. A termék legyártását követően a gyártó a Pallasz Enteriőr Kft. részére egy szállítási dátumot határoz meg, ami már tényleges szállítási határidőt jelent. Erről a Pallasz Enteriőr KFT. is a szállítás előtti héten értesül.

Gyártási idő további befolyásoló tényező lehet az ünnepnap, ami növelheti a gyártási időt.

 

A vállalkozó az előlegről az előleg befizetésével egyidejűleg, vagy a vállalkozó számláján történő jóváírástól számított 8 munkanapon belül, előlegszámlát állít ki a megrendelő részére. Előlegszámla kiállítás feltétele, hogy a megrendelő e-mailben megküldje a vállalkozónak a számlázási adatait. Ennek hiányában a rendelkezésre álló adatok szerepelnek csak a számlán, amit későbbiekben módosítani nem lehet.

 

i. A megrendelő aláírásával (email megküldésével) elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéről, külső megjelenésről, műszaki paramétereiről, működéséről és nyitásmódjairól megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

 

j. A jelen ÁSZF 1/e pontjában írt megrendelés az előleg megfizetés dátumától számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható vagy lemondható, utána a megrendelő köteles megtéríteni a vállakózónak az addig felmerült költségeit, és az elvárt hasznot. A módosítás alkalmával az 1/e pontnak megfelelően új megrendelés aláírására vagy megküldésére kerül sor. A módosítás növelheti a gyártási határidőt.

 

k. A vállalkozó térítés ellenében vállal(hat)ja az általa forgalmazott termékek helyszínre szállítását vagy terméket gyártó cég által előírt szakszerű beépítést. A vállalkozó a beépítést alvállalkozóval vagy partneri együttműködésben álló szerelővel is kiviteleztetheti, erről külön tájokoztatást nem köteles a megrendelőnek adni. A megrendelő aláírásával / előleg megfizetésével elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek beépítéséről, és annak várható határidejéről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

 

2. A megrendelés teljesítése

 

a. A vállalkozó a megrendelésben rögzített nyílászárókat és tartozékait az ÁSZF pontjainak figyelembevételével teljesíti. (A vállalkozó és a megrendelő között létrejövő közös egyeztetést követően megállapított beépítési időpont nem minősül teljesítési kritériumnak.) Beépítési időpontot a teljes vételár megfizetését követően a Pallasz Enteriőr Kft. vagy vele partneri megbízással rendelkező szakcég állapítja meg. A várható gyártási idő nem jelenti ezért a beépítési időpontot.

 

c. Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a vállalkozó a vállalt várható határidőhöz képest további 45 napon belül sem tud teljesíteni, és a megrendelőnek a módosult időpontról tájékoztatást adott, úgy jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételár előleget visszafizetni.

 

d. Várható gyártási időt befolyásolja a kialakuld COVID helyzet és a piaci alapanyagellátást befolyásoló orosz-ukrán háborús helyzet. Ezért felelősség nem terheli a Pallasz enteriőr Kft.-t. 

 

3. A termék átadás-átvétele

 

a. A termék átadás-átvétele időben minden esetben a gyári szállítást követően a beépítést vagy a megrendelő általi elszállítást megelőzően következik be. Ekkor mennyiségi és szemrevételezési vizsgálat történik (darabszám, szín, üvegezés). Beépítés esetén a megrendelő kérheti a termék szemrevételezését. Beépítéssel leadott megrendelés esetén a termék nem egy raktárban található meg, amit a megrendelő tudomásul vesz. Ebben az esetben a szaküzlettel és a raktár kezelőjével kell egyeztetni a termékek megtekintésének tárgyában.

 

b. A vállalkozó köteles a megrendelőt a nyílászáró(k) pontos megérkezéséről értesíteni E-mailben vagy telefonon. A megjelölt dátum a nyílászáró(k) átadásának-átvételének az időpontja. A megrendelést így teljesítettnek kell tekinteni.

 

c. Az átadás-átvétel helyszíne a megrendelővel előre egyeztetett helyszín.

 

d. A megrendelő és a vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart. Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér (a bizonyítás a megrendelő feladata). Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyv készül, melyben megállapodnak a megrendelés teljesítés további menetében. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés között az ÁSZF pontjai szerint nincs bizonyítható eltérés, de a megrendelő egyéb okokra hivatkozva megtagadja az átvételt, az átadás-átvétel folyamata külön írásos megállapodás hiányában, 3 munkanap elteltével megtörténtnek kell tekinteni.

 

e. A megrendelő a termék átvétele után – a vállalkozó végszámlája ellenében – köteles a jelen ÁSZF 1/g pontja alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjrészt megfizetni.

 

f. A megrendelő az előző pontban írt vállalkozói díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem tarthat igényt a termék átadására és a beépítés megkezdésére.

 

g. Amennyiben a megrendelő a jelen ÁSZF 3/b pontjában írt értesítést követő 10 napon belül a termék szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, a vállalkozó tárolási díjat számíthat fel (külön szerződés keretin belül), melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,5 %-a. Amennyiben a megrendelő a készterméket 90 napon belül sem szállítja el, a vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és megszerzi annak tulajdonjogát akkor is, ha a megrendelő a megrendelési díjat maradéktalanul megfizette. Addig keletkezett terméksérülésért, fólia ráégésért a vállalkozót felelősség nem terheli.

 

h. Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A megrendelő a saját telephelyén a beépítést követően köteles átadás-átvételt végrehajtani. A felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra.  Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

 

i. Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A teljesítés után a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. A felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

 

4. Kötelezettség

 

a. A vállalkozó a jelen ÁSZF -ben írt megrendelés alapján a forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben lévő kötelezettségeket vállalja (szavatosság, jótállás). A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a termékre jellemző kötelezettségekről elegendő és megfelelő tájékoztatást kapott.

 

b. A kötelezettség kezdő időpontja a termék átadás-átvételének időpontja.

 

c. A megrendelő a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban fényképek mellékletében köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása vélhetően jogos, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

 

d. A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha a vevő a terméket nem megfelelően szállítja, vagy nem szakszerűen építi, vagy építteti be, vagy a karbantartást nem, vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerűen használj a termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelősség alól, nem a vállalkozó okozta balesetből adódó kárnál, elemi kárnál, valamint idegenkezű rongálásból eredő kárnál. Mentesül továbbá, ha a vevő nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be a termékeket, erős párakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések esetén. A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vevő felé való teljesítés után keletkezett.

 

5. Jogviták

a. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek elfogadják Bíróság illetékességét.

 

b. A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a megrendelés szabályai illetőleg a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt.: Budapest, 2022.01.10
Pallasz Enteriőr Kft

 

Ez a weboldal sütiket használ!

A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, illetve a weboldal forgalmunk elemzéséhez. A weboldalunkra vonatkozó sütikezelési feltételeinkkel kapcsolatban a "Részletek" gombra kattintva kaphat bővebb tájékoztatást. Rendben! Részletek